DLACZEGO YFU?

Fundamentem istnienia YFU jest tworzenie pozytywnych zmian na skalę globalną. Nasza organizacja została założona, aby zaoferować światu nowy początek, naprawić zniszczenia, które spowodowała II wojna światowa. Mimo czasu, jaki upłynął, nasza misja pozostała aktualna.

Chociaż prawdą jest, że wszystkie podróże kształcą, poszerzają perspektywy i umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń, programy YFU dodatkowo przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka i na stałe zmieniają jego sposób postrzegania siebie, ludzi i świata.

Uczniowie korzystający z możliwości wymiany międzykulturowej doświadczają ogromnego rozwoju wewnętrznego, a przy tym pozytywne wrażenie, jakie wywierają na rodzinach goszczących, znajomych, szkołach, nauczycielach i sąsiadach, wpływa na całe społeczności.

Bowiem to właśnie suma indywidualnych poglądów ostatecznie zmienia opinię publiczną. Z kolei opinia publiczna wpływa na wybieranych przedstawicieli władzy, którzy następnie tworzą projekty polityki publicznej, które przenikają do międzynarodowej dyplomacji. To, co zaczyna się od jednej osoby, z biegiem czasu wpływa na całe nacje.

Dziedzictwo i filozofia naszej założycielki są dzisiaj równie ważne i aktualne, jak były ponad 60 lat temu, a my na przestrzeni tego czasu pozostawiliśmy ślad sukcesu.

Działając w sposób elastyczny, przejrzysty i globalny, staramy się umieszczać uczestników w różnych krajach bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub problemy w nauce; chcemy, aby doświadczenie to było dostępne dla tak wielu ludzi, jak to możliwe.

OTWARTE UMYSŁY I SERCA

Ciekawość świata poszerza świadomość kulturową i umożliwia zrozumienie odmiennych od własnego sposobów życia, co prowadzi do uzyskania szerszej perspektywy i większej tolerancji dla odmienności. Uczestnicy programu są zafascynowani różnicami kulturowymi, a jednocześnie uspokaja ich świadomość, jak wiele ludzie mają ze sobą wspólnego.

Zarówno uczniowie, jak i rodziny goszczące tworzą relacje i więzi emocjonalne z ludźmi z innego obszaru kulturowego, w wyniku czego rodzą się ciepłe, rodzinne uczucia, cenniejsze od wszelkich dóbr materialnych.

Doświadczenie zdobyte dzięki YFU pozwala na zrezygnowanie ze stereotypowego myślenia i postrzegania, które zbyt łatwo powstaje, gdy bazujemy wyłącznie na środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

NAUKA, KTÓRA ODMIENIA ŻYCIE

Doświadczenia zdobyte w ramach programu YFU dają uczestnikom głęboką wiedzę o świecie. Młodzi ludzie mogą korzystać z wymiany kulturowej z chęci przeżycia przygody i poczucia dreszczu emocji na myśl o nieznanym, ale ostatecznie wynoszą z tego doświadczenia dużo więcej.

Powracają jako dorośli młodzi ludzie, bardziej samodzielni i dojrzali, ze świeżym spojrzeniem. Poznając nowe kultury, jednocześnie dowiadują się więcej o sobie. Rozwój osobisty jest kluczową zaletą programu YFU, ponieważ dzięki niemu uczniowie nabywają nowe umiejętności i cechy charakteru.

Uczniowie stają się nauczycielami, edukują rodziców goszczących, znajomych w szkole i całe społeczności, pokazując i objaśniając kultury swoich krajów. Ci młodzi ambasadorowie nie tylko sami ulegają przemianie, ale także wywierają wpływ na funkcjonujący w innym państwie system szkolnictwa, będąc przedstawicielami innych kultur i wzbogacając codzienne doświadczenia edukacyjne.

To, czego się teraz nauczą, będzie trwało do końca życia.

OBYWATELE WSPÓLNEGO ŚWIATA

Wymiana międzykulturowa poszerza horyzonty. Poprawia ona zrozumienie dla świata poprzez pogłębienie naszego szacunku dla innych kultur i obyczajów. To z kolei zwiększa tolerancję, zmniejsza skłonność do agresji i pomaga eliminować stereotypy.

Udział w wymianie wpaja poczucie dumy narodowej i ideę, że reprezentuje się cały swój naród, pamiętając jednak o szacunku dla innych.

Rodziny goszczące dzieląc się swoimi własnymi tradycjami, świętami i zwyczajami, oferują każdemu uczniowi z wymiany wyjątkową, własną wersję życia w kraju goszczącym i zrozumienie jego różnorodności. Uczniowie, którzy uczestniczą w ich życiu doświadczają tego, co dla innej kultury jest zwykłe, codzienne. Jednak gdy patrzy się na coś z innej perspektywy, to co zwykłe bardzo szybko może stać się nadzwyczajne.

Wymiana wzmacnia nasze wspólne człowieczeństwo podkreślając, że ludzie na całym świecie mają te same emocje, radości i wyzwania.

MISJA YFU

Cały świat twoim domem

YFU wspiera budowę międzykulturowego porozumienia, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności poprzez programy międzynarodowej wymiany dla młodzieży, rodzin i społeczności.

WARTOŚCI YFU

 

KSZTAŁCENIE: PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Realizując naszą misję, staramy się zaszczepić w ludziach pasję do ustawicznego kształcenia. Nakłaniamy uczestników i absolwentów naszych programów do wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby stale rozwijali się, a jednocześnie przyczyniali do pozytywnych zmian wszędzie tam, gdzie się znajdą.

WOLONTARIAT: ZAANGAŻOWANY I PROFESJONALNY

Ideę wolontariatu w YFU realizują zarówno jednostki, jak i całe rodziny, które dzielą się swoją energią, doświadczeniem i empatią, aby zapewnić dobre samopoczucie każdemu uczniowi biorącemu udział w programie YFU. Wierzymy, że kształcenie i osobisty rozwój mogą istnieć właśnie dzięki autentycznym relacjom opartych na ideałach YFU.

OPIEKA: INDYWIDUALNA I ZORIENTOWANA NA LUDZI

W YFU cenimy indywidualność każdego uczestnika. Wszystkich staramy się traktować z życzliwością, szacunkiem i godnością. Nasi wolontariusze i pracownicy poświęcą czas każdemu: przygotowując, wspierając, słuchając, wskazując drogę, stawiając wyzwania i okazując zrozumienie. Rozumiemy różnorodne motywacje kierujące uczestnikami naszych programów.

DOCENIENIE RÓŻNORODNOŚCI: INTEGRUJĄCE I SPRAWIEDLIWE

Doceniamy różnice występujące wśród ludzi – biologiczne i kulturowe, wrodzone i nabyte, osobiste i formalne, oraz podejmujemy starania, aby angażować coraz liczniejsze grono uczestników w działania wspierające tę różnorodność. Działamy na rzecz budowy bardziej pokojowego świata.

PROMOWANIE JAKOŚCI, PRZEJRZYSTOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W YFU oferujemy wymiany edukacyjne w oparciu o najwyższe standardy jakości i przejrzystości. We wszystkich wyznawanych zasadach i praktykach, uznajemy konieczność wzięcia pod uwagę: dobra każdego uczestnika naszych programów, stabilności ekonomicznej partnerów YFU oraz działania w sposób przyjazny środowisku.

WSPÓŁPRACA W MIĘDZYNARODOWEJ SOLIDARNOŚCI

Organizacje YFU współpracują ze sobą jako sieć ściśle powiązanych, polegających na sobie nawzajem partnerów, działających na rzecz rozbudowy wielostronnej współpracy w wymiarze globalnym, wzajemnego wsparcia i zaufania. YFU stale rozwija się jako rosnąca społeczność organizacji non-profit, promujących edukację.