DLACZEGO YFU?

Chociaż prawdą jest, że wszystkie podróże kształcą, poszerzają perspektywy i umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń, programy YFU dodatkowo przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka i na stałe zmieniają jego sposób postrzegania siebie, ludzi i świata.

Fundamentem istnienia YFU jest tworzenie pozytywnych zmian na skalę globalną. Nasza organizacja została założona, aby zaoferować światu nowy początek, naprawić zniszczenia, które spowodowała II wojna światowa. Mimo czasu, jaki upłynął, nasza misja pozostała aktualna.

Uczniowie, korzystający z możliwości wymiany międzykulturowej doświadczają ogromnego rozwoju osobistego, a przy tym pozytywne wrażenie, jakie wywierają na rodzinach goszczących, znajomych, szkołach, nauczycielach i sąsiadach, wpływa na całe społeczności.

Bowiem to właśnie suma indywidualnych poglądów ostatecznie zmienia opinię publiczną. Z kolei opinia publiczna wpływa na wybieranych przedstawicieli władzy, którzy następnie tworzą projekty polityki publicznej, które przenikają do międzynarodowej dyplomacji. To, co zaczyna się od jednej osoby, z biegiem czasu wpływa na całe nacje.

Dziedzictwo i filozofia naszej założycielki są dzisiaj równie ważne i aktualne, jak były ponad 60 lat temu, a my na przestrzeni tego czasu pozostawiliśmy ślad sukcesu.

Działając w sposób elastyczny, przejrzysty i globalny, staramy się umieszczać uczestników w różnych krajach bez względu na ich pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub problemy w nauce; chcemy, aby doświadczenie to było dostępne dla tak wielu ludzi, jak to możliwe.

.

Ciekawość świata poszerza świadomość kulturową i umożliwia zrozumienie odmiennych od własnego sposobów życia, co prowadzi do uzyskania szerszej perspektywy i większej tolerancji dla odmienności. Uczestnicy programu są zafascynowani różnicami kulturowymi, a jednocześnie uspokaja ich świadomość, jak wiele ludzie mają ze sobą wspólnego.

Zarówno uczniowie, jak i rodziny goszczące tworzą relacje i więzi emocjonalne z ludźmi z innego obszaru kulturowego, w wyniku czego rodzą się ciepłe, rodzinne uczucia, cenniejsze od wszelkich dóbr materialnych.

Doświadczenie zdobyte dzięki YFU pozwala na zrezygnowanie ze stereotypowego myślenia i postrzegania, które zbyt łatwo powstaje, gdy bazujemy wyłącznie na środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.

Doświadczenia zdobyte w ramach programu YFU dają uczestnikom głęboką wiedzę o świecie. Młodzi ludzie mogą korzystać z wymiany kulturowej z chęci przeżycia przygody i poczucia dreszczu emocji na myśl o nieznanym, ale ostatecznie wynoszą z tego doświadczenia dużo więcej.

Powracają jako dorośli młodzi ludzie, bardziej samodzielni i dojrzali, ze świeżym spojrzeniem. Poznając nowe kultury, jednocześnie dowiadują się więcej o sobie. Rozwój osobisty jest kluczową zaletą programu YFU, ponieważ dzięki niemu uczniowie nabywają nowe umiejętności i cechy charakteru.

Uczniowie stają się nauczycielami, edukują rodziców goszczących, znajomych w szkole i całe społeczności, pokazując i objaśniając kultury swoich krajów. Ci młodzi ambasadorowie nie tylko sami ulegają przemianie, ale także wywierają wpływ na funkcjonujący w innym państwie system szkolnictwa, będąc przedstawicielami innych kultur i wzbogacając codzienne doświadczenia edukacyjne.

To, czego się teraz nauczą, będzie trwało do końca życia.

Wymiana międzykulturowa poszerza horyzonty. Poprawia ona zrozumienie dla świata poprzez pogłębienie naszego szacunku dla innych kultur i obyczajów. To z kolei zwiększa tolerancję, zmniejsza skłonność do agresji i pomaga eliminować stereotypy.

Udział w wymianie wpaja poczucie dumy narodowej i ideę, że reprezentuje się cały swój naród, pamiętając jednak o szacunku dla innych.

Rodziny goszczące dzieląc się swoimi własnymi tradycjami, świętami i zwyczajami, oferują każdemu uczniowi z wymiany wyjątkową, własną wersję życia w kraju goszczącym i zrozumienie jego różnorodności. Uczniowie, którzy uczestniczą w ich życiu doświadczają tego, co dla innej kultury jest zwykłe, codzienne. Jednak gdy patrzy się na coś z innej perspektywy, to co zwykłe bardzo szybko może stać się nadzwyczajne.

Wymiana wzmacnia nasze wspólne człowieczeństwo podkreślając, że ludzie na całym świecie mają te same emocje, radości i wyzwania.

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z YFU Polska! Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter.

MISJA YFU

YFU wspiera budowę międzykulturowego porozumienia, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności poprzez programy międzynarodowej wymiany dla młodzieży, rodzin i społeczności.

WARTOŚCI YFU

KSZTAŁCENIE: PRZEZ CAŁE ŻYCIE

YFU stara się zaszczepić w ludzach pasję do ustawicznego kształcenia jako drogi do realizacji naszej misji. Zachęcamy uczestników i absolwentów naszych programów do wykorzystywania swoich umiejętności i wiedzy w taki sposób, aby rozwijać się i przyczyniać do pozytywnych zmian wszędzie tam, gdzie przebywają.

WOLONTARIAT: ZAANGAŻOWANY I PROFESJONALNY

Idea wolontariatu realizowana jest przez zarówno przez jednostki, jak i rodziny, które dzielą się swoją energią, doświadczeniem i empatią, aby zapewnić dobre samopoczucie każdemu uczniowi YFU. Wierzymy, że kształcenie i osobisty rozwój mogą być realizowane dzięki autentycznym relacjom opartych na ideałach YFU.

OPIEKA: INDYWIDUALNA I ZORIENTOWANA NA LUDZI

YFU ceni indywidualność każdego uczestnika. Każdego traktujemy z życzliwością, szacunkiem i godnością. Nasi wolontariusze i pracownicy poświęcą Ci czas: przygotowując, wspierając, słuchając, wskazując drogę, stawiając wyzwania i okazując zrozumienie. Doceniamy różnorodne motywacje kierujące uczestnikami naszych programów.

.

DOCENIENIE RÓŻNORODNOŚCI: INTEGRUJĄCE I SPRAWIEDLIWE

Doceniamy różnice występujące wśród ludzi – biologiczne i kulturowe, wrodzone i nabyte, osobiste i formalne, oraz przyczyniamy się do budowy bardziej pokojowego świata. Staramy się angażować coraz liczniejsze grono uczestników w aktywność wspierającą tę róźnorodność.

PROMOWANIE JAKOŚCI, PRZEJRZYSTOŚCI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

YFU oferuje wymiany edukacyjne w oparciu o najwyższe standardy jakości i przejrzystości. We wszystkich wyznawanych zasadach i praktykach, YFU uznaje konieczność wzięcia pod uwagę: dobra każdego uczestnika programów YFU, stabilności ekonomicznej wszystkich partnerów YFU oraz działania w sposób przyjazny środowisku.

WSPÓŁPRACA W MIĘDZYNARODOWEJ SOLIDARNOŚCI

Organizacje YFU współpracują ze sobą jako sieć ściśle powiązanych, polegających na sobie nawzajem partnerów, działających na rzecz budowy wzajemnej współpracy w wymiarze globalnym, wzajemnego wsparcia i zaufania. YFU stale rozwija się jako rosnąca społeczność organizacji non-profit, promujących edukację.